• قریب به ۱۰ سال سابقه کاری در پروژ‌ه‌های بزرگ کشور با عنوان سرپرست دفترفنی، سرپرست اجرا و مشاور
  • کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه از دانشگاه تهران
  • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با ۳ صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا
  • مدرس دوره‌های دفترفنی، اجرا و نظام مهندسی
  • مدرس اختصاصی نرم‌افزار تدکار