هر آنچه که برای موفقیت در حوزه دفترفنی و امور پیمان نیاز داری رو آماده کردیم. برای مشاهده حتما اینجا رو کلیک کن!
0
02144158821

تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری

انجام تعهدات و حسن انجام کار

زمانی که کارفرما اجرای پروژه ای را به پیمانکار واگذار می کند انتظار دارد که آن را در مدت تعیین شده و بدون نقص انجام داده و سپس برای بهره برداری تحویل کارفرما دهد. اما چه تضمینی وجود دارد که پیمانکار به تعهدات خود عمل کند؟ چه تضمینی وجود دارد که پیمانکار تعهدات خود را به درستی انجام دهد؟ دراین مقاله راجع به تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری صحبت می کنیم. 

 

مفهوم تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

اگر پیمانکاری پس از پیروزی در مناقصه و قبول اجرای پروژه کار نکند یا کار را به درستی انجام ندهد تکلیف کارفرما چیست؟ شاید جواب دهید کارفرما مناقصه دیگری برگزار می کند و پیمانکار دیگری انتخاب می کند تا نواقص کار پیمانکار قبلی را تکمیل کند. حالا باز اگر پیمانکار جدید کار را انجام ندهد یا به درستی انجام ندهد کارفرما چه کند؟ زمان و هزینه کارفرما از دست رفته و پروژه تکمیل نشده است.

اگر تضمینی برای اجرای درست کار وجود نداشته باشد مشکلات این چنینی به وفور رخ می دهد. مثلا قیمت میلگرد در زمان عقد قرارداد کیلویی ۲۰۰۰ تومان بوده است و پیمانکار با توجه به این رقم قیمت خود را پیشنهاد داده است. اگر در حین اجرای کار قیمت میلگرد به کیلویی ۶۰۰۰ تومان برسد و قرارداد مشمول بخشنامه تعدیل آحادبها یا مابه التفاوت مصالح نشود، ادامه کار برای پیمانکار به صرفه و منطقی نیست و کار را نیمه کاره رها می کند.

پس کارفرما باید پیش از عقد قرارداد تضمینی را برای اجرای صحیح پروژه از سوی پیمانکار در نظر بگیرد. پیمانکار نیز باید در ارائه قیمت پیشنهادی خود و عقد قرارداد دقت لازم را انجام داده تا بعداً از بابت ضبط ضمانت نامه از سوی کارفرما متضرر نشود.

ضمانت نامه در بسیاری موارد دیگر نیز از جمله پرداخت پیش پرداخت و شرکت در مناقصه از پیمانکار درخواست می شود. دلیل هر کدام به این صورت است :

اگر پیمانکار پول پیش پرداخت انجام پروژه را گرفت و در پروژه خرج نکرد.

در مناقصه شرکت کرد، برنده شد ولی از عقد قرارداد سر باز زد.

ضمانت نامه ها از سوی کارفرما به اجرا گذاشته شده و مبلغ آن جهت جبران مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت در مورد اول و هزینه های مورد نیاز برای برگزاری مجدد مناقصه در مورد دوم برداشت می شود. 

برای آشنایی با ضمانت نامه پیش پرداخت به مقاله “صفر تا صد استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان” سر بزنید.

 

انجام تعهدات و حسن انجام کار

 

تضمین انجام تعهدات در قرارداد چیست ؟

پیمانکار باید در زمان امضای پیمان، ضمانتنامه ای معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان را تسلیم کارفرما کند. این ضمانت نامه که با عنوان تضمین انجام تعهدات می باشد از طرف بانک مورد قبول کارفرما صادر شده و طبق نمونه ای است که کارفرما در هنگام برگزاری مناقصه به اسناد مناقصه ضمیمه کرده است. 

ضمانت نامه انجام تعهدات باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد. تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار موظف است که ضمانتنامه انجام تعهدات را تمدید کند.

اگر پیمانکار تا ۱۵ روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات، موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد.

انجام تعهدات و حسن انجام کار

 

زمان آزادسازی تضمین انجام تعهدات

تضمین انجام تعهدات پس از تصویب صورتمجلس تحویل موقت با توجه به تبصره ۱ آزاد می شود. 

تبصره ۱ : آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود. هرگاه بر اساس این صورت وضعیت پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود.

ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد ضمانتنامه انجام تعهدات برحسب مورد، طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۰ یا ۵۲ شرایط عمومی پیمان آزاد می شود. ماده ۴۰ به صورت وضعیت قطعی و ماده ۵۲ به تسویه حساب می پردازد.

در واقع باید گفت اگر پیمانکار در آخرین صورت وضعیت موقت بدهکار شود و بدهی اش بیشتر از نصف مجموع مبالغی باشد که از هر صورت وضعیت به منظور تضمین حسن انجام کار کسر شده است تا تعیین و تکلیف صورت وضعیت قطعی و تسویه حساب نمی تواند ضمانت نامه انجام تعهدات را آزاد کند.

تبصره ۲ : اگر تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات به صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات، به جای ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد طبق شرایطی است که در آن پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است.

 

بنر دفتر فنی

 

 

تضمین حسن انجام کار در قرارداد چیست ؟

پیمانکار با ارائه صورت وضعیت کارکرد هر هزینه ای که در طول پروژه انجام دهد را از کارفرما می گیرد. جدا از نکات صورت وضعیت نویسی، هر مبلغی که در نهایت به عنوان مبلغ کارکرد آن صورت وضعیت از سوی کارفرما تایید می شود پس از کسر بیمه، مالیات و دیگر کسورات قرارداد به پیمانکار پرداخت می شود.

از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگه داری می شود. 

 

آزادسازی ضمانت نامه حسن انجام کار

نصف مبالغ کسر شده به عنوان تضمین حسن انجام کار، پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت ماده ۴۲ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان آزاد می گردد. ماده ۴۲ مسئولیت های دوره تضمین و ماده ۵۲ تسویه حساب است. 

انجام تعهدات و حسن انجام کار

 

به طور مثال اگر مبلغ نهایی ۳ صورت وضعیت پیمانکار به صورت غیرتجمعی برابر ۱۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان باشد مبالغ ۱۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون تومان که مجموعاً ۶۰ میلیون تومان می شود از هر پرداخت کسر شده و نزد کارفرما به عنوان تضمین حسن انجام کار نگه داری می شود. 

زمانی که پروژه تحویل موقت شد پیمانکار شروع به نوشتن صورت وضعیت قطعی می کند. ۳۰ میلیون تومان پس از تصویب صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می شود. 

اگر دوره تضمین پروژه ۲ سال باشد، پس از طی کردن دوره تضمین از تاریخ تحویل موقت (به شرط آنکه نقصی در صورتجلسه تحویل موقت نباشد و یا نقص ها در مهلت مقرر از سوی پیمانکار برطرف شود) هیئتی متشکل از نمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار برای تحویل قطعی به پروژه می آیند.

اگر نقصی که به اجرای پیمانکار مربوط باشد در دوره تضمین اتفاق نیفتاده باشد صورتجلسه تحویل قطعی تصویب می شود. سپس پس از بررسی سایر پرداخت های کارفرما به پیمانکار ۳۰ میلیون تومان بقیه آزاد می گردد.

انجام تعهدات و حسن انجام کار

 

تفاوت انجام تعهدات و حسن انجام کار 

تضمین انجام تعهدات برای اجرای کار از سوی پیمانکار است و پس از تحویل موقت پروژه هم که کار را انجام داد آزاد می گردد. اما تضمین حسن انجام کار برای این است که پیمانکار کار خود را به درستی انجام دهد و در دوره تضمین قرارداد، نقصی که به سبب اجرای اشتباه پیمانکار باشد رخ ندهد.

در صورت عدم تحقق هر یک از این موارد، کارفرما می تواند مبلغ تضمین را از بانک دریافت کند و خسارت های ناشی از انجام ندادن تعهدات یا عدم اجرای صحیح پیمانکار را جبران کند. 

 

در آموزش پیش نیاز دفترفنی تمام تعاریف و نکات اجرایی موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و نکات مهمی که برای شروع کارکردن و یا رشد کردن در بخش دفترفنی به آن ها نیاز دارید به همراه نمونه های کاربردی بررسی شده است.

برای اطلاع بیشتر از آموزش پیش نیاز دفترفنی روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش پیش نیاز دفترفنی

مسیر پیشنهادی یادگیری دفترفنی

امور پیمان

دفتر فنی عمران و شرح تمام وظایف دفاتر مهندسی | پیمانکار | کارفرما | مشاور 

تمام نکات شرایط عمومی و خصوصی پیمان | موافقتنامه | نشریه ۴۳۱۱

تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری   شما الان اینجا هستید!

صفر تا صد استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای پیمانکاری | تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی

تحویل موقت و قطعی پروژه همراه با نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار

شرح کامل موارد و اقدامات خاتمه پیمان | تفسیر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان با تمامی جزئیات | تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان

بررسی تغییر مدت پیمان | یک نمونه لایحه تاخیرات | بخشنامه ۵۰۹۰

چگونگی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای

هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم

دانلود نمونه اکسل لایحه تاخیرات پروژه عمرانی + فرم های خام

صفر تا صد تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار + بخشنامه ۵۰۹۰

صفر تا صد ضریب عامل در آنالیز بها یا تجزیه بها

آموزش حرفه‌ای نخبگان دفترفنی

آموزش حرفه‌ای صفرتا صد امور پیمان

آموزش حرفه‌ای پیش نیاز دفترفنی

آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

آموزش حرفه‌ای صفر تا صد پیروزی در مناقصات

مسیر یادگیری مهندسی عمران

برای مشاهده تمامی مسیرهای یادگیری مهندسی عمران به صفحه زیر سر بزنید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

دیدگاه کاربران
 • نگار ۲۲ دی ۱۳۹۹

  چگونه میشه پیمانکار تضمین های خود رو آزاد کنه اچر کارفرما به خلاف و مدتها آن را تمدید و پروژه معلق مانده

  • آواتار
   نگار بادی پشتیبانی آکادمی عمران ۲۲ دی ۱۳۹۹

   با سلام، ممنون از توجهتون.
   طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان با عنوان تعلیق، اگر از مدت مندرج در این ماده و تمدید آن یعنی یک بار و حداکثر سه ماه تعلیق ادامه پیدا کند علاوه بر پرداخت ۱۰ درصد متوسط کار کرد فرضی ماهانه به پیمانکار، پیمانکار حق خاتمه پیمان طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان را دارد و تضمین های پیمانکار بسته به نوع آن اگه انجام تعهدات باشد بعد از تحویل کار و اگر حسن انجام کار باشد بعد از اتمام دوره تضمین آزاد خواهد شد.

 • نگار ۲۳ دی ۱۳۹۹

  سلام ممن.ن از چاسخ شما شما امکان انجام کارهای حقوقی رو هم دارید

  • آواتار
   نگار بادی پشتیبانی آکادمی عمران ۲۴ دی ۱۳۹۹

   سلام، متاسفانه آکادمی عمران در این زمینه فعالیت ندارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =