X

صورتجلسه تحویل موقت پروژه + تحویل قطعی مو به مو زیر ذره بین

تحویل موقت چیست؟ آیا با صورتجلسه تحویل موقت آشنایی دارید؟ تا به حال نمونه نامه تحویل کار یا صورتجلسه تحویل کار ساختمانی را از نزدیک دیده‌اید؟ همانطور که می‌دانید هر پروژه‌ای پس از اتمام  کار، توسط پیمانکار برای بهره برداری به کارفرما ارائه داده می‌شود که در دو مرحله تحویل موقت و تحویل قطعی صورت می‌گیرد.

در تحویل موقت پیمانکار کارگاه و پروژه را به کارفرما ارائه داده و ضمانت نامه انجام تعهدات خود را آزاد می‌کند. اما زمانی پروژه تحویل قطعی تلقی می‌شود که دوره تضمین پروژه گذشته و نقصی بابت اجرای پیمانکار مشاهده نشده باشد.

در این مقاله به بررسی نکات و نمونه نامه تحویل موقت پروژه و قطعی همراه با فیلم پرداخته شده پس تا انتهای این مقاله با ما در آکادمی عمران همراه باشید تا با تمام ریزه کاری‌های صورتجلسه تحویل موقت و قطعی آشنا شوید.

 

آنچه در این مقاله می آموزید:

فرایند تحویل موقت پروژه

صورتجلسه تحویل موقت پروژه

تاخیر در تحویل موقت

تحویل موقت بخشی از کار

صورتجلسه تحویل قطعی 

تفاوت تحویل موقت و قطعی

نمونه نامه تحویل موقت پروژه و نمونه صورت جلسه تحویل قطعی ساختمان

 

فرایند تحویل موقت پروژه

حتما تاکنون با این سوال مواجه شده‌اید که فرایند تحویل موقت پروژه چگونه است؟ برای پاسخ باید بگوییم در ماده 39 شرایط عمومی پیمان به بررسی نکات در این باره پرداخته شده است. پیش از خواندن ادامه مطلب با مشاهده فیلم زیر با این مفهوم آشنا شوید.

پس از آن که عملیات موضوع پیمان تکمیل و کار آماده بهره برداری شد، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای حضور در جلسه معرفی می‌کند. 

مهندس مشاور درخواست پیمانکار مبنی بر آماده بودن پروژه برای بهره برداری را بررسی کرده و در صورت تایید، از کارفرما تقاضای تشکیل هیأت تحویل موقت می‌کند. کارفرما به گونه‌ای ترتیب کار را فراهم کرده که این هیأت حداکثر تا 20 روز از تاریخ آمادگی کار که به تایید مهندس مشاور رسیده است، در محل پروژه حاضر شود.

اگر به نظر مهندس مشاور عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد ظرف مدت 7 روز از تقاضای پیمانکار، نواقص و کارهایی که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود را به اطلاع پیمانکار می‌رساند.

صورتجلسه تحویل موقت

هیأت تحویل موقت پروژه

این هیأت تشکیل شده از :

نماینده کارفرما

نماینده مهندس مشاور

نماینده پیمانکار

کارفرما، تاریخ و محل تشکیل این هیأت را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار می‌رساند. مهندس مشاور تا تشکیل هیأت، برنامه انجام آزمایش‌هایی را که برای بهره برداری کار لازم است تهیه کرده و به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

پیمانکار آن قسمت از وسایل را که تدارک آن‌ها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست برای روز ارائه پروژه در محل کارگاه آماده کرده و موظف است که تسهیلات لازم را برای هیأت فراهم کند.

آزمایش‌های لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیأت در محل انجام شده و نتایج آن در صورت مجلس موقت درج می‌شود.

دقت داشته باشید به جز آزمایش‌هایی که هزینه آن‌ها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده پیمانکار است، باقی هزینه آزمایش‌ها را کارفرما باید پرداخت کند. 

همانطور که گفتیم، معمولاً پرداخت هزینه‌های آزمایش با کارفرماست چون پیمانکار که معتقد است کار خود را به درستی انجام داده، پس این کارفرماست که نیاز دارد تا آزمایش انجام دهد و صحت حرف پیمانکار را بررسی کند، مگر در اسناد و مدارک پیمان شرایط دیگری نوشته شده باشد.

متن صورتجلسه تحویل کار

صورتجلسه تحویل موقت پروژه

هرگاه هیأت گفته شده در بالا، عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند، اقدام به تنظیم صورت جلسه کرده و آن را به همراه نتیجه آزمایش‌های انجام شده برای کارفرما ارسال کرده و نسخه‌ای دیگر از آن را نیز تا ابلاغ صورت مجلس از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. کارفرما پس از تایید، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

هرگاه هیأت، عیب و نقصی در کارها مشاهده کند، اقدام به تنظیم صورت جلسه با تعیین مهلت برای رفع نقص می‌کند. فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش‌هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می‌شود تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل موقت می‌گردد.

صورتجلسه تحویل

پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، مهندس مشاور به همراه نماینده کارفرما دوباره عملیات را بازدید می‌کنند. اگر هیچ گونه عیب و نقصی بر اساس فهرست نقایص تعیین شده باقی نمانده باشد، مهندس مشاور صورت جلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضای نماینده کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است، همراه نتایج آزمایش‌های خواسته شده برای کارفرما ارسال می‌کند. کارفرما پس از تایید صورت جلسه، تحویل موقت را به پیمانکار ابلاغ می‌کند. 

اگر به تشخیص کارفرما حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد به مهندس مشاور نمایندگی می دهد تا به جای نماینده کارفرما اقدام کند.

 

تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین

تاریخ آن، تاریخ تشکیل هیأت در محل و ارائه پروژه به کارفرما است که در صورت جلسه آن درج می‌شود. اگر هیأت هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف آن تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است.

اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص کرده بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت همان تاریخ تشکیل هیأت و ارائه کار به کارفرما است. ولی تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است که به تایید مهندس مشاور رسیده باشد.

تاخیر در تحویل موقت

اگر هیأت تحویل موقت دیرتر از موعد مقرر، یعنی 20 روز از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است، در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام کند، تاریخ آن همان تاریخ تشکیل هیأت در محل و ارائه پروژه به کارفرما است. 

در این حالت اگر هیأت نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سوی هیأت تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین 20 روز پس از اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده، است.

اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص کرده، بیشتر از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ شروع دوره تضمین برابر است با تاریخ رفع نقص که به تایید مهندس مشاور رسیده است منهای مدت تاخیر تشکیل هیأت در محل، با توجه به 20 روزی که کارفرما مهلت داشته تا پروژه را بهره برداری کند.

کارفرما باید هزینه‌های حفظ و و نگهداری از کار را برای مدت تاخیر در تحویل موقت نسبت به مهلت 20 روزه به پیمانکار پرداخت کند.

صورتجلسه تحویل موقت پروژه

تحویل موقت بخشی از کار

اگر در اسناد و مدارک پیمان برای تکمیل و بهره برداری موقت از قسمت‌های مستقلی از کار، زمان‌های مجزایی پیش بینی شده باشد یا به نظر کارفرما بهره برداری از قسمت‌های مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد، کارفرما با رعایت ماده 39 شرایط عمومی پیمان قسمت‌های تکمیل شده را تحویل موقت می‌گیرد.

در مرحله بعد، کارفرما اقدام‌های پس از آن، مانند آزاد کردن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین یا استرداد کسور تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است، طبق اسناد و مدارک پیمان به صورت مستقل انجام می‌دهد.

 

عدم تحویل موقت پروژه

اگر موضوع عملیات پیمان تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان انجام شود ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده 48 شرایط عمومی‌ می‌تواند به پیمان خاتمه دهد که در این صورت بهره برداری از پروژه‌ دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

در صورتی که عملیات موضوع پیمان آماده تحویل موقت شود ولی پیمانکار تقاضای آن را نکند مهندس مشاور آماده بودن کار را به کارفرما اعلام و کارفرما برای تشکیل هیأت و تحویل موقت کار اقدام می‌کند.

اگر بعد از گذشت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، پیمانکار نماینده خود را معرفی نکند، کارفرما با آوردن دلایل قابل قبول به دادگاه محل، نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان اقدام می‌کند. در این حالت پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

متن صورت جلسه تحویل کار

اگر پیمانکار برای تحویل موقت تقاضا دهد و آماده بودن کار مورد تایید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات لازم برای راه اندازی و انجام آزمایش‌های مورد نیاز مانند آب و برق که باید از سوی کارفرما تامین شود، فراهم نباشد، آنگاه نحوه تحویل موقت و قطعی و آزاد کردن تضمین‌های پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان، طبق نظر هیأتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار انجام می‌شود که نظر این هیأت قطعی و لازم الاجراست.

 

وظایف پیمانکار پس از تحویل موقت پروژه

پیمانکار موظف است که پس از بهره برداری موقت پروژه، تمام وسایل، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی که متعلق به خودش است و در طی زمان انجام کار، به محل‌ اجرای پروژه برده را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور است، از آن محل خارج کند. 

به علاوه پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود، ساختمان‌ها و تاسیسات موقتی را که برای انجام کار در محل اجرای پروژه ساخته است، تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند.

در غیر این صورت کارفرما می‌تواند برای خارج نمودن آن‌ها به هر نحو که صلاح بداند عمل کرده و هزینه‌های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار قرار دهد. در این صورت پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی‌های خود را ندارد.

نمونه صورت جلسه قطعی پروژه

با توجه به اینکه مالکیت ساختمان‌های پیش ساخته، مصالح بازیافتی، قطعات پیش ساخته ساختمان‌ها و تاسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل‌ اجرای پروژه نصب یا احداث شده است متعلق به پیمانکار است، هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان‌ها و تاسیسات موقت پیمانکار، مورد احتیاج کارفرما باشد، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود قیمت آن با رضایت طرفین تعیین و به پیمانکار پرداخت می‌شود.

 

صورتجلسه تحویل قطعی 

زمانی که دوره تضمین پروژه تمام شود یعنی (مدتی که در ماده 5 موافقت نامه در نظر گرفته شده است)، کارفرما با تقاضای پیمانکار و تایید مهندس مشاور، اعضای هیأت تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیأت را مانند تحویل موقت معین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

در مرحله بعدی پس از بازدید هیات از کارها :

هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نکرد، موضوع پیمان، تحویل قطعی شده و بی درنگ صورتجلسه آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می کند و نسخه‌ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما به پیمانکار می‌دهد. سپس کارفرما تصویب بهره برداری قطعی از کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

هرگاه عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کرد برای رفع آن‌ها طبق ماده 42 شرایط عمومی پیمان که مسئولیت‌های دوره تضمین است رفتار می‌شود.

صورتجلسه تحویل کار

اگر مایل هستید با تفسیر سایر مفاد شرایط عمومی پیمان آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه مقاله شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 pdf را از دست ندهید.

 

تاخیر در تحویل قطعی

اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار اقدام به اعزام هیأت نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می‌گردد و باید اقدامات پس از آن انجام شود.

 

عدم تقاضا تحویل قطعی از سوی پیمانکار

اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه، تقاضای تحویل قطعی کار را نکند، مکلف است به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای بهره برداری قطعی در پروژه رخ داده.

دقت داشته باشید که تاریخ تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به آن  است.

 

تفاوت تحویل موقت و قطعی

همانطور که تا اینجا متوجه شدید، مراحل اعزام هیأت، مشابه هم هست. اما نکات ریزی داشت که در هر مورد به آن‌ها اشاره کردیم و یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های آن دو در آزادسازی تضمین‌ها است.  

با ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت، ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار آزاد می‌شود.

با ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی، 5 درصد باقی مانده از کسورات حسن انجام کار پیمانکار آزاد می‌شود.

برای اطلاع از آزادسازی تضامین و ریزه کاری‌های آن به مقاله سپرده حسن انجام کار سر بزنید.

 

نمونه نامه صورتجلسه تحویل موقت پروژه و نمونه صورت جلسه تحویل قطعی ساختمان

حتما برایتان سوال پیش آمده است که نمونه نامه صورتجلسه تحویل موقت به چه شکل است؟ برای مشاهده آن یک نمونه فرم صورتجلسه به صورت فایل word آورده شده است که می‌توانید آن را از لینک زیر دانلود کنید.

 

دانلود نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار

 

در آموزش پیش نیاز دفترفنی تمام تعاریف و نکات اجرایی موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و نکات مهمی که برای شروع کارکردن و یا رشد کردن در بخش دفترفنی به آن ها نیاز دارید به همراه نمونه های کاربردی بررسی شده است.

برای اطلاع بیشتر از آموزش پیش نیاز دفترفنی روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش پیش نیاز دفتر فنی

 

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب سوال‌های خود رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

بر روی اینجا کلیک کنید

دیدگاه کاربران
 • صادقی ۱۲ آذر ۱۳۹۹

  سلاو و عرض ادب
  ممنون از مطالب مفیدتان
  اگر کارفرما قبل از تحویل موقت ،قسمتی از پروژه (مثلا موتورخانه) را مورد بهره برداری قرار دهد و در این بهره برداری حادثه ای ایجاد گردد ، خسارت بر عهده کیست؟
  ایا کارفرما می تواند قبل از تحویل موقت اصلا قسمتی از پروژه رو مورد بهره برداری قرار دهد؟
  ممنون

  • آواتار
   پشتیبانی آکادمی عمران ۱۲ آذر ۱۳۹۹

   سلام، وقتتون بخیر
   بله کارفرما می تواند پیش از تحویل موقت کل پروژه قسمتی از کار را تحویل موقت بگیرد و بهره برداری کند که باید صورتجلسه آن تنظیم شود.
   دوره تضمین آن قسمت نیز از زمان ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت آن قسمت از کار شروع می شود.
   اگر صورتجلسه تحویل موقت آن قسمت را تنظیم کردید و حادثه رخ داده به دلیل نقص کار پیمانکار نبوده تمام هزینه های جبران آن به عهده کارفرماست.
   اما اگر صورتجلسه ای برای تحویل موقت آن قسمت ندارید کارفرما می تواند با مراجعه به مرجع حل اختلاف موافقتنامه طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان تعیین تکلیف کند. بسته به کارفرما و موضوعی که اتفاق افتاده ممکنه از صفر تا صد درصد هزینه ها به گردن پیمانکار بیفتد.
   موفق باشید.

 • Cynthia ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

  هزینه رپورتاژ آگهی توی سایت شما چنده؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   چنین خدماتی نداریم. موفق باشید

 • محسن ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

  سلام
  آیا در صورتجلسه تحویل موقت می توان نام بهره بردار را آورد و در هیات تحویل موقت باشد؟تحویل پروژه به بهره بردار برعهده پیمانکار هست یا کارفرما؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   بسته به پیمان دارد. ولی معمولا بله. مثلا پروژه های شرکت ساخت و توسعه راه ها به بهره بردار یعنی اداره راه و شهرسازی استان ها تحویل میشود. و بهره بردار در تحویل موقت و امور پروژه دخیل است.

 • محمدرضا امرانی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

  سلام وقت بخیر.
  اگر کارفرما بدون تحویل موقت و قطعی کردن پروژه شروع به بهره برداری از پروژه کنه آیا ابه معنی تحویل موقت و یا قطعی پروژه هست؟

  • کتایون قهاری پشتیبان آکادمی عمران ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

   سلام وقت بخیر.
   بهره بردازی از پروژه بدون صورتجلسه تحویل موقت از مسئولیت پیمانکار کم نکرده و همچنان مسئولیت با پیمانکار است. توصیه می شود بخشی که بهره برداری شده را صورتجلسه کرده و مابقی کار در صورت نیاز به عملیات اجرایی انجام شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *