سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دانلود PDF شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان | تفسیر شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

۱۲ شهریور ۱۴۰۲
دسته بندی ها: وبلاگ دفترفنی
شرایط عمومی پیمان

تمامی قراردادهای تنظیم شده در کشور از قوانین و مقررات اصلی آن، به ویژه قانون مدنی پیروی می‌کنند، اما در قراردادهای پیمانکاری، موظف هستند تا از جدیدترین شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 سازمان برنامه و بودجه کشور پیروی نمایند. فایل PDF شرایط عمومی پیمان یک فایل بسیار حائز اهمیت است که از آن به عنوان یک مرجع برای حل اختلافات مشاور، پیمانکار و کارفرما استفاده می‌شود.

شاید تاکنون لینک‌های زیادی را با مضمون دانلود رایگان PDF تفسیر شرایط عمومی پیمان باز کرده‌ باشید تا با شرایط عمومی پیمان آشنا شوید، اما بیشتر از قبل گیج شده‌‌ و باز هم به جواب سوالات خود نرسیدید! در این مقاله از آکادمی عمران با ما همراه شوید تا علاوه بر آشنایی با PDF تفسیر شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و شرایط خصوصی پیمان همراه با فیلم، به پاسخ تمام سوال‌های خود برسید.

آموزش موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در  نشریه 4311

نشریه شماره 4311 به دستورالعمل نحوه تکمیل، تنظیم و ابلاغ موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها می‌پردازد که در ادامه هر بخش از آن را زیر ذره بین خواهیم برد.

پیمان‌های حمل و نقل، خرید مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیش از 75 درصد برآورد هزینه آن‌ها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول بخشنامه ابلاغ موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها نمی‌باشند.

تفسیر موافقتنامه

موافقتنامه شامل 7 ماده است تغییر دادن عبارت‌ها، کاستن آن‌ها یا کلمه‌هایی از موافقتنامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل‌های خالی باید تکمیل شوند.

در مقدمه موافقتنامه، باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف درج شود. نمایندگان مجاز دو طرف باید تمام صفحه‌های موافقتنامه را امضا و مهر کنند.همچنین، مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می‌گیرد باید تمام صفحه‌های موافقتنامه را امضا و مهر کند.

موافقتنامه شامل 7 ماده است که عبارتند از:

1) موضوع

موضوع، محل اجرا و مشخصه‌های اصلی قرارداد باید به نحوی درج شود که محدوده عملیات معین باشد.

2) اسناد و مدارک

اسناد و مدارک شامل موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی جامع و کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، دستورالعمل‌ها، استانداردهای فنی و نقشه‌ها می‌شود. همچنین، اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای قرارداد به پیمانکار ابلاغ شده یا بین طرفین مبادله می‌گردند نیز جزء اسناد و مدارک به شمار می‌آیند.

این اسناد باید در چارجوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شوند و ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشند.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک، موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد و در صورت وجود دوگانگی مربوط به مشخصات فنی، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است. همچنین، اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

3) مبلغ پیمان

در این ماده علاوه بر مبلغ پیمان که همان مبلغ پیشنهادی پیمانکار است، ضریب پیمان نیز با توجه به تعاریف آن در ماده (14-د) شرایط عمومی، در محل آن درج می‌شود.

4) تاریخ تنفیذ، مدت و تاریخ شروع به کار

پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ بوده و مدت پیمان تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی، یعنی تغییر مدت، است.

تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می‌شود.

Call To Action 1

بیش از ۳۰ ساعت آموزش حرفه‌ای ولی رایگان دفترفنی و ساختمان سازی

5) دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می‌شود، از برای n ماه از سوی پیمانکار تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی (مسئولیت‌های دوره تضمین) عمل می‌شود.

6) نظارت بر اجرای کار

اگر در مواردی نظارت به شکل مستقیم توسط کارفرما انجام داده شود، نام و نشانی کارفرما در همین محل منعکس می‌گردد. در این حالت، واحدی از کارفرما که مسئولیت نظارت به آن محول شده است، جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارک پیمان می‌شود.

7) نشانی دو طرف

نشانی دو طرف یعنی کارفرما و پیمانکار در این محل درج می‌‌شود.

موافقتنامه در PDF شرایط عمومی پیمان

تفسیر شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

شرایط عمومی در 5 فصل و 54 ماده ارائه شده است. شرایط عمومی باید بدون هیچ تغییری در پیمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطلبی به آن مجاز نیست و تنها صفحه آخر آن، باید توسط دو طرف قرارداد مهر و امضا شود.

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به جای الحاق آخرین شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به اسناد مناقصه و اسناد و مدارک پیمان‌ها، تنها شماره و تاریخ صدور بخشنامه مربوط به آن را، در محل پیش بینی شده در مقدمه شرایط خصوصی پیمان مربوط بنویسند.

مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می‌گیرد باید تمام صفحه‌های شرایط عمومی را امضا و مهر کند.

در صورتی که به علت ایجاد وضعیت خاص و خارج از اختیار پیمانکار ادامه کار مقدور نباشد، دستگاه اجرایی می‌تواند برای ادامه قرارداد بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار فعلی موافقت نماید.

 1. پیمان عینا و بدون هیچ نوع تغییر به پیمانکار جدید منتقل شود.
 2. پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می‌شود، باید طبق ضوابط دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.
 3. پیمانکار جدید باید تضمین‌های موضوع قرارداد، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این‌ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین‌های پیمانکار نماید.
 4. پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیت‌های ناشی از قرارداد و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را پذیرفته و تعهد نماید.
 5. با انتقال پیمان، مطالبات دستگاه اجرایی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرایی تماما به پیمانکار جدید منتقل می‌شود.
 6. با انتقال پیمان به پیمانکار جدید، هیچگونه تعهدی برای پیمانکار پیشین باقی نمانده و هرگونه مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می‌گیرد.
 7. انتقال پیمان باید با تنظیم موافقت نامه بین پیمانکار پیشین، پیمانکار جدید و دستگاه اجرایی انجام شود. این موافقت نامه پس از سپردن تمام تضمین‌های پیمان معتبر است.
 8. دستگاه اجرایی مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار قدیم و جدید ندارد.
توافق طرفین در PDF شرایط عمومی پیمان

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

ماده 1. پیمان

ماده 2. موافقتنامه

ماده 3. شرایط عمومی

ماده 4. شرایط خصوصی

ماده 5. برنامه زمانی اجرای کار

ماده 6. کارفرما

ماده 7. پیمانکار

ماده 8. مدیر طرح

ماده 9. مهندس مشاور و مهندس ناظر

ماده 10. رئیس کارگاه

ماده 11. پیمانکار جزء

ماده 12. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه

ماده 13. مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، وسایل

ماده 14. برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده 15. روز، ماه، تاریخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها

فصل دوم: تائیدات و تعهدات پیمانکار

ماده 16. تائیدات پیمانکار

ماده 17. کارکنان

ماده 18. مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه

ماده 19. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه گیری‌ها

ماده 20. تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

ماده 21. حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت‌های لازم

ماده 22. ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها

ماده 23. حفاظت تاسیسات زیربنایی و تغییر وضع آن‌ها

ماده 24. واگذاری، پیمانکاران جزء

ماده 25. اجرای کار در شب

ماده 26. آثار تاریخی و اشیای عتیقه

ماده 27. اقامتگاه قانونی

فصل سوم: تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده 28. تحویل کارگاه

ماده 29. تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان

برای آشنایی بیشتر با این ماده حتما فیلم زیر را مشاهده کرده و برای بررسی دقیق‌تر آن به مقاله بخشنامه تغییر مقادیر پیمان سر بزنید.

ماده 30. تغییر مدت پیمان

ماده 31. مدیریت اجرا

ماده 32. نظارت بر اجرای کار

ماده 33. مهندس ناظر

فصل چهارم: تضمین، پرداخت و تحویل کار

ماده 34. تضمین انجام تعهدات

ماده 35. تضمین حسن انجام کار

در فیلم زیر می‌توانید تفسیر شرایط عمومی پیمان در مورد انواع تضامین پیمانکاری را با زبانی ساده و قابل فهم مشاهده کنید.

ماده 36. پیش پرداخت

ماده 37. پرداخت‌ها

ماده 38. پرداخت‌های ارزی

ماده 39. تحویل موقت

در فیلم زیر بیشتر با ماده 39 و تحویل موقت آشنا می‌شوید.

ماده 40. صورت وضعیت قطعی

ماده 41. تحویل قطعی

ماده 42. مسئولیت‌های دوره تضمین

فصل پنجم: حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

ماده 43. بروز حوادث قهری

ماده 44. ممنوعیت قانونی

ماده 45. حقوق انحصاری ثبت شده

ماده 46. موارد فسخ پیمان

ماده 47. اقدامات فسخ پیمان

ماده 48. خاتمه پیمان

همچنین توصیه میکنیم برای درک بهتر در مورد فسخ و خاتمه، فیلم زیر را مشاهده کنید.

ماده 49. تعلیق

ماده 50. هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار

ماده 51. صورت حساب نهایی

ماده 52. تسویه حساب

ماده 53. حل اختلاف

ماده 54. قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

تفسیر شرایط خصوصی پیمان

در فیلم زیر به بررسی نکات شرایط خصوصی پیمان می‌پردازیم.

برای حرفه‌ای شدن در حوزه دفتر فنی باید با نکات و موارد بیشتری آشنا شوید. در آموزش پیش نیاز دفترفنی تمام تعاریف و نکات اجرایی موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان، و نکات مهمی که برای شروع کار کردن و یا رشد کردن در بخش دفتر فنی به آن‌ها نیاز دارید به همراه نمونه‌های کاربردی بررسی شده است. این فیلم نیز بخشی از این آموزش است.

با وجود این که در عرف پیمان‌ها، شرایط خصوصی حاوی ویژگی‌های مخصوص به هر قرارداد است که نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، اما در طرح‌های عمرانی که مربوط به یک کارفرمای اصلی یعنی دولت است، شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط عمومی پیمان برای آن تعیین کرده قابل تکمیل باشد؛ از این رو، درج مطالبی خارج از محدوده تعیین شده در شرایط خصوصی مجاز نیست.

موارد مربوط به شرایط خصوصی به نحوی تنظیم شده است که پاسخگوی نیاز کارهای مختلف باشد؛ از این رو شرایط خصوصی بر حسب نیاز هر کار، با رعایت تمام مقررات ذی ربط، تکمیل شده و موادی از آن که کاربردی در پیمان مورد نظر ندارد با علامت ضربدر پر می‌شوند.

تمام صفحات شرایط خصوصی باید به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا و مهر شود. مهندس مشاوری که نظارت بر اجرای کار را بر عهده می‌گیرد باید تمام صفحه‌های شرایط خصوصی را امضا و مهر کند.

PDF تفسیر شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

برای درک بهتر تمام ماده‌های شرایط عمومی پیمان، به توضیح و تفسیر بیشتری نیاز است که این توضیحات تکمیلی در آموزش پیش نیاز دفتر فنی وجود داشته و کاملا به شرح آن پرداخته‌ایم. در این قسمت لینک دانلود فایل PDF شرایط عمومی پیمان را در اختیار شما قرار داده‌ایم.

با کلیک روی دکمه زیر می‌توانید آن را دانلود نمایید.

دانلود pdf تفسیر شرایط عمومی پیمان

لینک دانلود Word و PDF شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 

 pdf موافقتنامه، شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمان (نشریه 4311)  word موافقتنامه، شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمان (نشریه 4311)

 

Call To Action 2

مسیر پیشنهادی مطالعه مقالات آکادمی عمران

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • Profile Image
  مهشید شیخی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
  0

  عالی بود توضیحاتتون ممنون.

  پاسخ
  • Profile Image
   کتایون قهاری
   ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
   0

   سلام وقت بخیر
   ممنون از حسن نظر شما.

   پاسخ
 • Profile Image
  میلاد
  ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
  0

  با سلام
  آیا قوانین و مقرراتی مانند نشریه ۴۳۱۱ فهرست های بها و از این قبیل موارد در قراردادهای عمرانی چه از نوع حد نصاب متوسط هم حاکم است؟ یا فقط مربوط به نصاب معاملات بزرگ می باشد؟

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران
   ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
   0

   سلام
   دستورالعمل از نوع اول یعنی لازم‌ الاجراست و برای تمام دستگاه های زیربط سازمان برنامه و‌ بودجه که در قانون ذکر شده حاکم است.

   پاسخ
 • Profile Image
  صیاد
  ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
  0

  با سلام مجدد
  لطفاً راجع به مفهوم جمع جبری هم توضیح بدهید. اشاره به مستندات قانونی راجع به آن هم درخواست دیگر بنده می باشد.. ممنون

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران
   ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
   0

   سلام وقت بخیر
   جمع جبری نمیشه یعنی نمیشه بگی ۳۰ درصد افزایش ۱۰ درصد کاهش پس یعنی ۲۰ درصد افزایش. مستندات کاملش تو اموزش نخبگان دفترفنی گام اول هست. موفق باشید

   پاسخ
 • Profile Image
  صیاد
  ۱۴۰۲/۰۷/۲۸
  0

  با سلام و احترام
  درباره ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان: آیا جمع جبری در مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار مجاز است یا خیر؟

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران
   ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
   0

   سلام، خیر مجاز نیست و نمی توان جمع جبری کرد.

   پاسخ
 • Profile Image
  عماد
  ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
  0

  سلام
  چطور میشه دآره تفسیر کامل مواد شرایط عمومی پیمان و فیلم های مربوطه را تهیه نمود ؟

  پاسخ
  • Profile Image
   ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران
   ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
   0

   سلام، وقت بخیر
   به محض تهیه آموزش فیلم ها در اختیارتون قرار می‌گیره

   پاسخ
بستن
Subscription Form