X

تفسیر ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان مو به مو زیر ذره بین

با تفسیر ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تفسیر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان چقدر آشنا هستید؟حتما می‌دانید که اگر پیمانی به یکی از دلایل فسخ که در این مقاله به آن‌ها اشاره می‌کنیم، مشمول فسخ پیمان شود، کارفرما نظر خود را با ذکر دلایل به پیمانکار ابلاغ می‌کند. در این شرایط اگر پیمانکار پاسخی ندهد و یا پاسخ قانع کننده‌ای ندهد، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند.

نکات بسیار زیادی در مورد اقدامات پس از فسخ پیمان از جمله تکلیف کارهای انجام شده، هزینه مصالح پای کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار، ساختمان‌ها و تاسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار پیمانکار جای سوال دارد که در این مقاله به بررسی آن‌ها و تفسیر بخشنامه فسخ پیمان می‌پردازیم.

 

فسخ پیمان چیست 

اگر به دلیل بروز یک یا چند مورد از شرایط فسخ پیمان که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آن‌ها پیمانکار را مشمول فسخ می‌داند به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

پیمانکار مکلف است که درمدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، دلایل مخالفت خود را با موارد اعلام شده از سوی کارفرما برای فسخ پیمان اعلام کرده و به اطلاع کارفرما برساند.

اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل ارائه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ کرده و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل می‌کند.

پیش از خواندن ادامه مطلب ابتدا فیلم زیر را مشاهده کرده تا با تفاوت خاتمه و فسخ پیمان آشنا شوید و این مقاله را با دید بهتری بخوانید. توصیه می‌کنیم تماشای این فیلم را از دست ندهید. 

تفسیر ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

پیش از بررسی نکات مهم و ریزه کاری‌های فسخ پیمان، باید شرایط فسخ پیمان را مرور کنیم. به همین دلیل در ادامه این مقاله به تفسیر ماده 46 شرایط عمومی پیمان که این موارد را ذکر کرده می‌پردازیم.

این شروط در دو دسته (الف) و (ب) عنوان شده است. در دسته (الف) کارفرما می‌تواند با برقراری یکی از شروط آن، پیمان را فسخ کند یا نکند. اما با برقراری یکی از شروط دسته (ب) کارفرما پیمان را فسخ می‌کند.

مطابق بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان اگر تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند) بررسی و تایید شده تا مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد، سپس به پیمانکار ابلاغ شود.

اگر مایل هستید با تفسیر سایر مفاد شرایط عمومی پیمان آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه مقاله شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 pdf را از دست ندهید.

ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

موارد فسخ پیمان توسط کارفرما

 کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هریک از موارد زیر پیمان را طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان فسخ کند.

 

1) تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند “ب” ماده 28  

طبق بند “ب” ماده 28 شرایط عمومی پیمان (تحویل کارگاه) مهلت تحویل کارگاه از سوی پیمانکار 30 روز از تاریخ مبادله پیمان است.

 

2) تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

طبق بند “ب” ماده 18 شرایط عمومی پیمان (مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه) این مهلت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان است.

 

3) تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند “ج”ر ماده 4 موافقت نامه.

فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.

 

۴) تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.

 

۵) تاخیر در اتمام هریک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 

ماده 30 شرایط عمومی پیمان تغییر مدت پیمان را بررسی می‌کند. اگر مدت پیمان به دلایلی تغییر کرد (معولاً افزایش مدت پیمان داریم مگر در مواردی که بخشی از کار حذف شود) زمان فعالیت های برنامه زمانی تفصیلی نیز تغییر می‌کند.

 

6) تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30

 

7) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما

در ماده 43 شرایط عمومی پیمان به بررسی حوادث قهری نظیر سیل و زلزله پرداخته می‌شود. طبق این ماده اگر کارفرما بازگشت کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند.

 

8) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش  از 15 روز

 

9) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند “د” ماده 32 

طبق بند “د” ماده 32 (نظارت بر اجرای کار) درصورت تکرار عدم توجه پیمانکار به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب، کارفرما می‌تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ کند.

 

10) انحلال شرکت پیمانکار

 

11) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه‌ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

 

12) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند “و” ماده 17

طبق بند “و” ماده 17 شرایط عمومی پیمان ( کارکنان ) درصورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند.

 

13) هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آن‌ها یا واسطه‌های آن‌ها را در منافع خود سهیم کرده است.

ماده 46 شرایط عمومی پیمان

در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند.

1) واگذاری پیمان به شخص ثالث

2) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده دربند “ب” آن برای شمول ماده 48

طبق بند “ب” ماده 44 شرایط عمومی پیمان (ممنوعیت قانونی) پیمانکار به محض وقوع منع قانونی مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می‌دهد و طبق ماده 48 (خاتمه پیمان) با پیمانکار عمل می‌کند. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند پیمان فسخ و طبق ماده 47 (اقدامات فسخ پیمان) رفتار می‌شود.

 

تفسیر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

برای تفسیر ماده 47 شرایط عمومی پیمان که به اقدامات فسخ پیمان می‌پردازد، باید به موارد زیر اشاره کنیم که در این مقاله به توضیحات مفصل در مورد هر کدام می‌پردازیم.

کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز کرده و بی درنگ کارگاه، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می‌گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می‌دارد.

سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می‌کند که ظرف یک هفته نماینده‌ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید.

هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خود داری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می‌نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

پس از صورت برداری پیمانکار بی درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می‌کند.

 

کارفرما تاسیسات و ساختمان‌های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است در اختیار می گیرد و بهای آن‌ها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود به حساب طلب پیمانکار منظور می کند.

اگر تاسیسات و ساختمان‌های پیشگفته در خارج ازمحل‌های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد کارفرما بهای اجاره آن ها را که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می‌کند.

 

کارفرما می‌تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آن‌ها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آن‌ها را که با توافق دو طرف تعیین می‌شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید.

 

کارفرما نمی‌تواند بدون موافقت پیمانکار، ماشین آلات او را بیش از مدت‌های تعیین شده که در پایین ذکر می‌کنیم، اجاره کند.

 

1) در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آن‌ها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می‌آید.             

              مدت اولیه پیمان × (مبلغ پیمان / مبلغ صورت وضعیت قطعی – 1) + 3 ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره            

ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

2) در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه.

اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می‌شود در اختیار می‌گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملک قطعی خود در می‌آورد.

 

کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آن چه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می‌کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می‌نماید.

 

پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آن‌ها برای کارفرما ارسال می‌نماید.

کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می‌دهد به پیمانکار اعلام می‌نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آن‌ها را به کارفرما منتقل نماید.

مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است (پرداخت شده) در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می‌گردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آن‌ها به عهده کارفرما خواهد بود.

 

هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای بندهای فوق حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می‌نماید.

نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما پرداخته و به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌کند.

 

پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل‌های تحویلی کارفرما باقی مانده است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محله‌ای یاد شده خارج کند.

در غیر این صورت کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آن‌ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه‌های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. دراین حالت پیمانکار نمی‌تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی‌های خود دعوایی مطرح نماید.

 

از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری‌ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می‌یابد، نصف هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود.

در غیر این صورت، هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش ازسه ماه به عهده کارفرماست.

 

در آموزش پیش نیاز دفترفنی تمام تعاریف و نکات اجرایی موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و نکات مهمی که برای شروع کارکردن و یا رشد کردن در بخش دفتر فنی به آن‌ها نیاز دارید به همراه نمونه‌های کاربردی بررسی شده است.

برای اطلاع بیشتر از آموزش پیش نیاز دفترفنی روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش پیش نیاز دفتر فنی

امیدواریم در پایان این مقاله به جواب سوال‌های خود رسیده باشید و از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید، تشکر می‌کنیم. نظرات خود را در مورد این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران یک مسیر رایگان برای حرفه‌ای شدن

حتما تو این مسیر با ما همراه شو!

بر روی اینجا کلیک کنید

دیدگاه کاربران
 • مجید ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

  سلام در صورتیکه کارفرما به تعهدات مالی خود پایبند نباشد ومبلغ پیش پرداخت ومطالبات پیمانکار را در موعد مقرر پرداخت ننماید علی رغم مکاتبات مکرر پیمانکار هیچ گونه ترتیب اثری داده نشود تکلیف ادامه عملیات اجرایی به چه صورت میباشد؟

  • علی چمن لاله ۱ اسفند ۱۳۹۹

   سلام، وقت بخیر
   توضیح این موضوع مفصل است و بستگی به شرایط پروژه دارد.
   به طور کلی اگر قراردادتون سرجمع یا تجمیع شده راه و باند باشد می تواند خسارت ریالی دریافت کنید. در غیر این صورت فقط می توانید طبق بخشنامه ۵۰۹۰ برای این تاخیر تمدید مدت پیمان را طلب کنید. بدیهی است در صورت طولانی شدن این شرایط امکان خاتمه پیمان وجود دارد.
   موفق باشید

 • سعید ۱ مهر ۱۴۰۰

  با سلام. لطفا بفرمایید در حال حاضر هیات سه نفره فسخ پیمان چه کسانی هستند؟ به بیان دیگر یک سازمان دولتی که زیر مجموعه وزارتخانه است از چه هیاتی باید تاییدیه بگیرد و این هیات در کجا مستقر است؟ (زیر مجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی)

  • علی چمن لاله ۲ مهر ۱۴۰۰

   سلام
   هیات شامل ۳ نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان است. جایگاه این ۳ فرد در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف متفاوت می‌باشد. لطفا از سازمان مربوطه سوال بفرمایید.
   موفق باشید.

 • وحید ۵ آذر ۱۴۰۰

  سلام
  به نظر شما در ماده ۴۶ بند الف بین ردیف ۳ و ردیف های ۴ و بعد از اون نوعی تناقض وجود نداره؟
  بنده با کارفرمایی مواجه هستم که قسط اول رو علی رغم تایید پرداخت و دریافت ضمانت نامه از من تا پایان مدت ۴ ماهه پیمان پرداخت نکرده
  بنده هم متعاقب این مسئله و چون میدونستم کارفرما بی پول هست حتی تجهیز کارگاه هم نکردم
  طبعا به واسطه ردیف ۳ کارفرما نمیتونه فسخ کنه
  اما چون کارگاهی تجهیز نشده و طبعا کاری انجام نشده
  میتونه بر اساس ردیف ۴ این اقدام رو انجام بده؟

  • علی چمن لاله ۶ آذر ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان موارد فسخ را اعلام کرده است. یعنی هر کدام از این موارد برقرار شد کارفرما حق فسخ دارد. ممکنه شرایط ردیف ۳ برقرار نشه و شرایط ردیف ۴ برقرار شه که در این حالت اختیار فسخ دارد. کارفرما نامه ای جها فسخ پیمان ابلاغ می‌کند ولی شما در جواب نامه اعتراض کرده و عدم پرداخت پیش پرداخت برای شروع تجهیزکارگاه را ذکر می کنید. اگرچه عدم پرداخت پیش پرداخت دلیل مناسبی بر عدم شروع کار نخواهد بود و کارفرما در نهایت حق فسخ خواهد داشت. چون شما باید موضوع عملیات که در ماده ۱ موافقتنامه به آن اشاره شده انجام دهید و در ماده ۱ حرفی از پیش پرداخت نزده و موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.
   موفق باشید

 • رامین جمشید ۶ آذر ۱۴۰۰

  سلام و احترام…فاصله زمانی نامه های اخطار اول ، اخطار دوم و اخطار فسخ پیمان چقدره؟

  • علی چمن لاله ۶ آذر ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   پیمانکار از اولین نامه کارفرما جهت فسخ پیمانکار ۱۰ روز فرصت داره تا اعتراض کنه. اگر ده روز تمام شد فسخ از جانب پیمانکار پذیرفته شده است.
   اگر در جواب نامه اعتراض کرد، اعتراض بررسی شده و معمولا با برگزاری یک جلسه تصمیم گیری میشه.
   موفق باشید

 • علی ۸ دی ۱۴۰۰

  سوال
  در پیمانهایی که کارفرما اورده پیمانکار باید توان مالی برا پرداخت حقوق کارکنان را تا سه ماه درصورت پرداخت نکردن صورت وضعیت تایید شده راداشته باشد ولی پیمانکار حقوق کارکنان را نمیتواند پرداخت کند ایا کارفرما میتواند به این دلیل قرارداد رو فسخ کند

  • علی چمن لاله ۹ دی ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   موردی که فرمودید در شرایط عمومی پیمان به این شکل نیست و مختص پروژه شما در نظر گرفته شده است. لذا از باب شرایط عمومی پیمان جوابی ندارد و جزء ۱۵ مورد فسخ پیمان نیست.
   پس باید به جریمه‌ای که بابت عدم انجام آن در پیمان مورد نظر مطرح شده رجوع کرد و تصمیم اینکه فسخ کند یا خیر با کارفرما است.
   موفق باشید

 • رضا عت پور ۲۱ دی ۱۴۰۰

  سلام و دورود
  دکتر یک تصویب نامه در سال ۶۱ توسط هیات وزیران مصوب شده و شیوه فسخ پیمان کارهایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد رو توضیح داده
  آیا پیمانکاری که با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۵ درصد مطابق ماده ۴۶ کارش فسخ شده میتواند مدعی باشد که باید بر اساس آن تصویب نامه عمل میکرده‌اند و حال که مفاد آن اجرایی نشده است ابلاغ فسخ غیرقانونی است؟؟؟

  • علی چمن لاله ۲۱ دی ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   روش اتمام کارهای عمرانی نیمه تمام که ۸۵ درصد یا بیشتر از مبلغ آنها انجام شده است شرایطی دارد و یک مجری دیگر کار را تمام کرده و هزینه‌های آن را به حساب بدهی پیمانکار اصلی می گذارد. تصویب نامه رو کامل مطالعه بفرمایید متوجه خواهید شد.
   ابلاغ فسخ غیر قانونی نیست. این حق کارفرما است و بستگی به شرایط پیمان و کارفرما هم دارد. چون صرفا یک پیشنهاد به کارفرما برای اتمام کارهای ناتمام این چنینی با درصد پیشرفت بالا است.
   موفق باشید

 • بهنام ۲۷ دی ۱۴۰۰

  سلام وقت بخیر
  چنانچه کارفرما به پیمانکار بابت کارکرد ، بدهکار باشد آیا میتواند پیمان را طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ نماید؟

  • علی چمن لاله ۲۷ دی ۱۴۰۰

   سلام وقت بخیر
   چنین موردی در هیچ یک از ۱۵ مورد مطرح شده در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نیست. پیمانکار در قراردادهای فهرست بهایی تنها می تواند طبق بخشنامه ۵۰۹۰ تمدید گرفته یا در قراردادهای سرجمع و تجمیع شده راه و باند خسارت دریافت کند.

 • رضا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

  سلام، وقت بخیر در شرایط فسخ چنانچه مراحلی از کار بصورت کامل و صحیح اجرا شده باشد و به اتمام رسیده باشد تکلیف حسن انجام کار چه میشود؟

  • علی چمن لاله ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

   سلام، وقت بخیر
   در خاتمه پیمان کارهایی که به اتمام رسیده و قابل بهره برداری باشد تحویل موقت گرفته شده و دوره تضمین آن طی می‌شود. پس از طی دوره تضمین و نبود مشکل ناشی از قصور پیمانکار حسن انجام کار آن قسمت ها آزاد می‌شود. کارهای ناتمام تحویل قطعی گرفته شده و حسن انجام آن کار آزاد می‌شود. اما در فسخ به دلیل اینکه حسن انجام کار توسط کارفرما ضبط می‌شود در صورت اتمام کار به صورت صحیح نیز هیچ حسن انجام کاری به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.
   موفق باشید

 • علینژاد ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

  سلام مدت پیمان تا برج ۱۰ بوده و تمدید ۴ ماهه زمانی خورده قرارداد و کارفرما از برج ۱۰ تا این لحظه صورت وضعیت های پیمانکار را پرداخت نکرده و مدیران قبلی مبلغی را بابت تعدیل تایید کردن و در قبال آن ضمانت نامه گرفتن ولی از برج ۱۰ مدیریت عوض شد و تاکنون ریالی از صورت وضعیت ها پرداخت نشده و مبلغ تعدیل و حتی ضمانت نامه آن پرداخت نشده و تا این لحظه لیست حقوقی میگیره و خودش پرداخت میکنه و عملا شرکت دچار هزینه های بالاسری بسیار شده چون عملا توانایی خرید متریال نداریم و بطبع کار پیش نمی ره در این شرایط اگر درخواست خاتمه پیمان بدیم چه قطعاتی داره ممنون میشم راهنمایی نمایید

  • زهرا دهقان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

   سلام
   موافقتنامه‌ای که بین کارفرما و پیمانکار امضا می‌شود پیمانکار را مجاب می کند موضوع پیمان را انجام دهد و این ربطی به پرداخت یا عدم پرداخت کارفرما ندارد. اما با توجه به وضعیت گفته شده بهتره درخواست ۴۸ بدید که بیش از این هزینه های بالاسری تون بالا نره. تبعات ۴۸ شدن بسیار کمتر از تحمیل این هزینه ها است ولی کارفرما باید تایید کند.

 • فلاح ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

  با عرض سلام واحترام
  در ماده ۴۷، تفسیر اینکه کارفرما تضامین کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز میکند. حساب خزانه برای پروژه های غیر دولتی و غیر عمرانی چیست؟

  • مریم حسنی پشتیبان ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

   سلام، وقت بخیر
   این اطلاعات رو می توانید از ذی حسابی کارفرما بپرسید. این اطلاعات مربوط به امور مالی است و نه فنی.
   موفق باشید.

 • فرهاد کیاشمشکی ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

  با سلام در قرارداد خدماتی اختلاف بر سر صورت وضیعت می باشد آیا کار فرما می تواند فسخ کند ؟

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

   سلام وقت بخیر
   گر شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ منضم به پیمان تون هست و شرایطتون جزء ۱۵ مورد مطرح شده در ماده ۴۶ نیست. خیر. صرفا به دلیل اختلاف در صورت وضعیت نمیشه قرارداد را فسخ کرد.

 • حسن ۴ شهریور ۱۴۰۱

  سلام درود
  اگر کارکرد پیمانکار به ۷۵ درصد فیزیکی پیمان انجام شده باشد در صورت درخواست پیمانکار امکان خاتمه پیمان ماده ۴۸ انجام می‌شود

  • زهرا دهقان پشتیبان آکادمی عمران ۵ شهریور ۱۴۰۱

   سلام وقت بخیر
   بله اگر کاهش مقادیر به گونه ای باشد که صورت وضعیت پیمانکار بعد از اتمام کار کمتر از هفتاد و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان شود می‌تواند پیش از انجام، درخواست خاتمه پیمان را دهد.

 • رضا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

  سلام
  اگه پیمانکار پیش پرداخت گرفته و به اندازه پیش پرداخت کار نکرده و تضامین هم از پیش پرداخت کمتر هستند کارفرما بخواد ماده ۴۶ کنه،
  کارفرما میتونه ضرر و زیانش از پیمانکار بگیره؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   از نظر حقوقی بله، شکایت و توقیف اموال

 • سیداحمد ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

  سلام…پیمان به دلیل کارهای عمرانی کارفرما در محل انجام نگردید دراین فاصله اجرت و دستمزدبشدت بالا رفت (قرارداده خرید انجام اما قرارداد نصب وراه اندازی راکدماند) این شرکت نتوانست به همین دلیل کار را انجام دهد حال از سال ۹۰ تا الان کارفرما مرتباً ضمانت نامه حسن انجام کار را تمدید میکند این شرکت از بابت ضبظ ضمانتنامه توسط کارفرما مشکلی ندارد خواهشمنداست رهنمودلازم ارائه فرمائیدکه آیا میتوان مکاتبه ای درخصوص اعمال ماده ۴۶ یا ۴۷ یا ۴۸ نمود؟ و آیا تمدیدکردن متوالی ضمانتنامه از سوی کارفرما وجه قانونی دارد؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   موضوع سوالتون خیلی مشخص نیست. از سال ۹۰ کار نمی کنید بعد ضمانت نامه حسن انجام کار رو تمدید می کنید؟ قراردادتون چیه و کلی اطلاعات دیگر لازم است. موفق باشید

 • وهاب ۲۷ خرداد ۱۴۰۲

  در صورتی که پیمانکار ۴۶ بشود تکلیف ماشین الات پیمانکار جز چی میشه کارفرما میتونه اونها را هم نکه داره،؟ یا ماشینهای اجاره ای؟

  • ملیکا سلیمانی پشتیبان آکادمی عمران ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

   سلام، وقت بخیر
   شرایط عمومی پیمان در این مورد پاسخی ندارد. به طور کلی به شرایط پیمان بین پیمانکار، کارفرما و پیمانکار جزء بستگی دارد. برای پاسخ دقیق تر باید اطلاعات بیشتری بررسی شود.

 • دانیال مرادیان ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

  در بازه ای از پروژه کارفرما دستمزد کارگران رو پرداخت نکرده. ایا کارفرما می تونه قرارداد رو فسخ کنه؟

  • کتایون قهاری پشتیبان آکادمی عمران ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

   سلام وقت بخیر.
   با اخطار اول خیر اما در صورت تکرار طبق ماده ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان امکان فسخ پیمان وجود دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *