هر آنچه که برای موفقیت در حوزه دفترفنی و امور پیمان نیاز داری رو آماده کردیم. برای مشاهده حتما اینجا رو کلیک کن!
0
02144158821

هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم

جریمه تاخیرات در شرایط عمومی پیمان

 تمام نکردن کار در مدت اولیه پیمان تبعات سنگینی برای پیمانکار دارد. در این مقاله تمام ریزه کاری های مربوط به جریمه پیمانکار در تاخیر تحویل پروژه برای پیمانکار را بررسی می کنیم. جریمه تاخیرات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان و محاسبه جریمه تاخیرات غیر مجاز از جمله مواردی مهمی است که یک مهندس دفتر فنی باید با آن آشنا باشد.

آنچه که در این مقاله می آموزید :

لایحه تاخیرات

۶ نوع جریمه پیمانکار برای تاخیر غیر مجاز

فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

 اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

 پرداخت هزینه های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان

 تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار

 از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود

 از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه

لایحه تاخیرات

به طور کلی لایحه تاخیرات یک نوع گزارش است که توسط پیمانکار برای توجیه زمان تاخیر شده در تحویل پروژه به کارفرما ارائه می گردد. ممکن است این گزارش توسط کارفرما مجاز یا غیر مجاز شناخته شود، پس یک پیمانکار باید تمام نکات مربوط به تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات را بداند تا بتواند منطقی ترین توجیه را ارائه دهد.

در مورد تعریف مدت مجاز و غیر مجاز در مقاله “چگونگی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای” به تفصیل صحبت کردیم. در این مقاله تبعات غیر مجاز شدن تاخیرات پیمانکار را بررسی می کنیم.

محاسبه جریمه تاخیرات پیمان کار طبق شرایط عمومی پیمان

۶ نوع جریمه پیمانکار برای تاخیر غیر مجاز

۱)  فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

رخ دادن تاخیر از جانب پیمانکار در بخش های مختلف اجرای پروژه می تواند موجب فسخ پیمان از سوی کارفرما گردد. در ادامه مواردی از ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان که کارفرما به دلیل تاخیر می تواند پیمان را فسخ کند آورده شده است.

نکته مهم در بین این تاخیرات، تاخیر در اتمام کار بیش از یک چهارم مدت اولیه پیمان می باشد. به طور مثال مدت اولیه پیمان یک پیمانکار ۱۲ ماه است، اگر اتمام کار بیش از ۱۵ ماه طول بکشد کارفرما حق فسخ پیمان را دارد.

ماده ۴۶ بند الف) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ نماید.

  تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۸

  تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

  تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده ۴ موافقتنامه

فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت نماید، پرداخت کرده باشد.

  تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.

  تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰

  تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰

عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما 

محاسبه جریمه تاخیرات پیمان کار طبق شرایط عمومی پیمان

 

۲) اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

ماده ۵۰، بند ب: در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تاخیر غیر مجاز را تعیین می کند، تا پس از تصویب کارفرما، به شرح زیر، ملاک محاسبه خسارت و جریمه تاخیر در تحویل پروژه قرار گیرد.

۱) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز در تحویل پروژه از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تاخیر، یک دو هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

۲) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

۳) هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع جریمه های تاخیر در تحویل پروژه قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند (۲) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.

محاسبه جریمه تاخیرات پیمان کار طبق شرایط عمومی پیمان جریمه تاخیر در تحویل پروژه

 

۴) مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.

۵) در صورتی که پیمان، طبق ماده ۴۶ فسخ شود، یا طبق ماده ۴۸، به پیمان خاتمه داده شود، تاخیر کار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده ۳۰ (تغییر مدت پیمان) بررسی شده، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین می شود بابت تاخیر غیر مجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، پرداخت خسارت و جریمه تاخیر در تحویل پروژه به پیمانکار تعلق می گیرد.

در این حالت، مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمان کار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد منهای مبلغ کار انجام شده.

۶) در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری می باشد و در اسناد و مدارک پیمان، میزان آن پیش بینی شده باشد، خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.

محاسبه جریمه تاخیرات پیمان کار طبق شرایط عمومی پیمان جریمه تاخیر در تحویل پروژه

 

۳) پرداخت هزینه های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان

به طور کلی در پروژه های عمرانی پرداخت هزینه های مربوط به بیمه مسئولیت مدنی در قبال خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث و مسئولیت مدنی مجریان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان به عهده کارفرما است. مگر این که در اسناد و مدارک پیمان به نحو دیگری دیده شده باشد. 

در مدت غیر مجاز هزینه های بیمه مسئولیت مدنی به عهده پیمانکار می باشد.

نکات ۱ تا ۳ به طور کامل در  “آموزش حرفه ای پیش نیاز دفترفنی”  بررسی شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر حتما به این آموزش سر بزنید.

محاسبه جریمه تاخیرات پیمان کار طبق شرایط عمومی پیمان جریمه تاخیر در تحویل پروژه

 

۴) تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت های تعدیل پیمانکار

اگر با محاسبه تعدیل صورت وضعیت پیمانکار آشنا هستید می دانید که ضریب ۰٫۹۵ در تعدیل قطعی قابل تغییر است. اگر پروژه در مدت اولیه پیمان به اتمام برسد، این ضریب به ۱ و اگر در مدت اولیه پیمان به علاوه مدت تمدید مجاز به پایان برسد به ۰٫۹۷۵ تبدیل خواهد شد. بدیهی است که در صورت غیر مجاز شدن بخشی از تاخیر رخ داده ضریب ۰٫۹۵ در تعدیل قطعی باقی خواهد ماند.

ضریب تعدیل: 

بخشنامه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار جریمه تاخیر در تحویل پروژه

طبق دستورالعمل تعدیل تغییر ضریب ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل همان طورکه در بالا شرح داده شد به شرح زیر است:

۱- در پیمان هایی که در مدت اولیه به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند عدد ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل به عدد ۱ تبدیل می شود.

۲- در پیمان هایی که تا مدت پیمان (مدت اولیه) به علاوه تاخیرهای مجاز به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد ۰٫۹۵ در رابطه ضریب تعدیل به عدد ۰٫۹۷۵ تبدیل می شود.

تاخیر مجاز : عملیات اجرا شده در مدت تاخیر مجاز با شاخص های دوره مربوط به انجام کار تعدیل می شود.

تاخیر غیرمجاز : عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیرمجاز، با متوسط شاخص های دوره های مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده) تعدیل می شود.

 

 

علاوه بر تغییر نکردن ضریب ۰٫۹۵ در فرمول محاسبه ضریب تعدیل، شاخص تعدیل در دوره غیر مجاز نیز برابر میانگین دوره های مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده است.

طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیر مجاز با متوسط شاخص های دوره های مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده) تعدیل می شود. 

در فایل اکسل زیر نمونه ای از محاسبات مربوط به شاخص انجام کار در دوره تاخیر غیر مجاز آورده شده است.

 

دانلود نمونه محاسبه شاخص تعدیل در دوره تاخیر غیر مجاز

 

در صفحهآموزش جامع محاسبه تعدیل روش محاسبه و ریز جزئیات بطور کامل آموزش داده شده است.

 

محاسبه جریمه تاخیرات پیمان کار طبق شرایط عمومی پیمان

 

۵) از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود

در مواقعی که زمان لازم برای انتخاب پیمانکار مناسب پروژه وجود نداشته باشد یا پیمانکار متخصص آن پروژه محدود باشد کارفرما می تواند بدون برگزاری مناقصه عمومی از طریق برگزاری مناقصه محدود بین شرکت هایی که دعوت کرده یا ترک تشریفات مناقصه کار را به پیمانکار مورد نظر واگذاری کند.

اگر پیمانکاری در کارهای قبلی خود، کار را با تمدید غیر مجاز تحویل کارفرما دهد، رزومه خوبی برای کار گرفتن به صورت ترک تشریفات مناقصه و مناقصه محدود نیست و خیلی از کارفرماها به این پیمانکار اعتماد نمی کنند.

محاسبه جریمه تاخیرات پیمان کار طبق شرایط عمومی پیمان جریمه تاخیر در تحویل پروژه

 

۶) از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه

در تمامی مناقصات عمومی بخش ارزیابی کیفی برای کارفرما اهمیت زیادی دارد، دلیل ارزیابی کیفی بررسی توانایی پیمانکار در انجام پروژه است. یکی از بخش های مهم ارزیابی کیفی حسن سابقه و اتمام کار در مدت اولیه یا مدت اولیه به علاوه تمدید های مجاز می باشد. لذا در صورت اتمام کار های قبلی در مدت غیر مجاز امتیاز ارزیابی کیفی پیمانکار کم شده و احتمال پیروزی در مناقصه پایین می آید.

در مورد انواع مناقصات و نحوه ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران به آموزش حرفه ای “صفر تا صد پیروزی در مناقصات” سر بزنید.

مسیر پیشنهادی یادگیری دفترفنی

امور پیمان

دفتر فنی عمران و شرح تمام وظایف دفاتر مهندسی | پیمانکار | کارفرما | مشاور 

تمام نکات شرایط عمومی و خصوصی پیمان | موافقتنامه | نشریه ۴۳۱۱

تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری

صفر تا صد استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای پیمانکاری | تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی

تحویل موقت و قطعی پروژه همراه با نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار

شرح کامل موارد و اقدامات خاتمه پیمان | تفسیر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان با تمامی جزئیات | تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان

بررسی تغییر مدت پیمان | یک نمونه لایحه تاخیرات | بخشنامه ۵۰۹۰

چگونگی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای

هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم   شما الان اینجا هستید!

دانلود نمونه اکسل لایحه تاخیرات پروژه عمرانی + فرم های خام

صفر تا صد تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار + بخشنامه ۵۰۹۰

صفر تا صد ضریب عامل در آنالیز بها یا تجزیه بها

آموزش حرفه‌ای نخبگان دفترفنی

آموزش حرفه‌ای صفرتا صد امور پیمان

آموزش حرفه‌ای پیش نیاز دفترفنی

آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

آموزش حرفه‌ای صفر تا صد پیروزی در مناقصات

مسیر یادگیری مهندسی عمران

برای مشاهده تمامی مسیرهای یادگیری مهندسی عمران به صفحه زیر سر بزنید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 7 =