محتوای مشارکت در ساخت
خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت (۳)

خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت و نکات فراتر از کاربردی

تصور کنید قرارداد‌ مشارکت در ساختی بسته‌اید، اجرای پروژه به تعویق افتاده و قیمت مصالح مورد نیاز پروژه افزایش یافته است. در این شرایط چه باید کرد؟ خسارات وارده با کدام طرف قرارداد است؟ آیا به‌ خاطر این موضوع باید ...
1 2