هر آنچه که برای موفقیت در حوزه دفترفنی و امور پیمان نیاز داری رو آماده کردیم. برای مشاهده حتما اینجا رو کلیک کن!
0
02144158821

تحویل موقت و قطعی پروژه همراه با نمونه فرم صورتجلسه

تحویل موقت و قطعی

هر پروژه ای پس از اتمام توسط پیمانکار باید برای بهره برداری تحویل کارفرما شود که در دو مرحله موقت و قطعی صورت می گیرد. در تحویل موقت پیمانکار کارگاه و پروژه را تحویل کارفرما داده و ضمانت نامه انجام تعهدات خود را آزاد می کند. اما زمانی پروژه تحویل قطعی تلقی می شود که دوره تضمین پروژه گذشته و نقصی بابت اجرای پیمانکار مشاهده نشده باشد.

در این مقاله به بررسی نکات تحویل موقت و قطعی پروژه ها پرداخته شده و یک نمونه کامل از فرم صورتجلسه و مدارک مورد نیاز برای تحویل موقت ارائه شده است. 

آنچه که در این مقاله می آموزید :

تحویل موقت چیست ؟

تحویل قطعی چیست ؟

تفاوت تحویل موقت و قطعی

نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار موقت و قطعی

تحویل موقت چیست ؟

ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان به بررسی نکات تحویل موقت می پردازد. ما نیز سعی می کنیم تمام  نکات این ماده را تفسیر کرده و ریزه کاری های آن را بیان کنیم.

پس از آن که عملیات موضوع پیمان تکمیل شد و کار آماده بهره برداری گردید پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای حضور در جلسه معرفی می کند. 

مهندس مشاور درخواست پیمانکار مبنی بر آماده بودن پروژه برای بهره برداری را بررسی کرده و در صورت تایید، از کارفرما تقاضای تشکیل هیأت تحویل موقت می کند. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که این هیأت حداکثر تا ۲۰ روز از تاریخ آمادگی  کار که به تایید مهندس مشاور رسیده است در محل پروژه حاضر شود.

اگر به نظر مندس مشاور  عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد ظرف مدت ۷ روز از تقاضای پیمانکار، نواقص و کارهایی که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود را به اطلاع پیمانکار می رساند.

تحویل موقت و قطعی

 

هیأت تحویل موقت

این هیأت تشکیل شده از :

نماینده کارفرما

نماینده مهندس مشاور

نماینده پیمانکار

کارفرما تاریخ و محل تشکیل این هیأت را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند. مهندس مشاور تا تشکیل هیأت، برنامه انجام آزمایش هایی را که برای تحویل کار لازم است تهیه کرده و به پیمانکار ابلاغ می کند.

پیمانکار آن قسمت از وسایل را که تدارک آن ها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست برای روز تحویل در محل کارگاه آماده می کند. پیمانکار موظف است که تسهیلات لازم را برای هیأت فراهم کند.

آزمایش های لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیأت در محل انجام می شود و نتایج آن در صورتمجلس موقت درج می گردد. به جز آزمایش هایی که هزینه آن ها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده پیمانکار است باقی هزینه آزمایش ها را کارفرما پرداخت می کند. 

معمولاً پرداخت هزینه های آزمایش با کارفرماست چون پیمانکار که معتقد است کار خود را به درستی انجام داده، کارفرما نیاز دارد تا آزمایش انجام دهد و صحت حرف پیمانکار را بررسی کند، مگر در اسناد و مدارک پیمان شرایط دیگری نوشته شده باشد.

تحویل موقت و قطعی

 

عیب و نقص در تحویل موقت

هرگاه هیأت تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند اقدام به تنظیم صورتمجلس می کند. این صورتمجلس را به همراه نتیجه آزمایش های انجام شده برای کارفرما ارسال می کنند و نسخه ای از آن نیز تا ابلاغ صورتمجلس از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. کارفرما پس از تایید، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند.

هرگاه هیأت تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده کند اقدام به تنظیم صورتمجلس با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کند. فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایش هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود تنظیم شده و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می شود.

تحویل موقت و قطعی

 

پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، مهندس مشاور به همراه نماینده کارفرما دوباره عملیات را بازدید می کند. اگر هیچ گونه عیب و نقصی بر اساس فهرست نقایص تعیین شده باقی نمانده باشد مهندس مشاور صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که به اضای نماینده کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است همراه نتایج آزمایش های خواسته شده برای کارفرما ارسال می کند. کارفرما پس از تایید، صورتمجلس تحویل موقت را به پیمانکار ابلاغ می کند. 

اگر به تشخیص کارفرما حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد به مهندس مشاور نمایندگی می دهد تا به جای نماینده کارفرما اقدام کند.

 

تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین

تاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرما است که در صورتمجلس آن درج می شود. اگر هیأت هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف آن تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است.

اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت همان تاریخ تشکیل هیأت و تحویل کار به کارفرما است. ولی تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است که به تایید مهندس مشاور رسیده باشد.

 

بنر دفتر فنی

 

 

اگر کارفرما در تحویل موقت پروژه تاخیر کند

اگر هیأت تحویل موقت دیرتر از موعد مقرر یعنی ۲۰ روز از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار، که به تایید مهندس مشاور رسیده است در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام کند تاریخ آن همان تاریخ تشکیل هیأت در محل و تحویل کار به کارفرما است. 

در این حالت اگر هیأت نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در  مهلتی که از سوی هیأت تعیین شده است رفع شود تاریخ شروع دوره تضمین ۲۰ روز پس از اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است می باشد.

اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می کند بیشتر از مهلت تعیین شده باشد تاریخ شروع دوره تضمین برابر است با تاریخ رفع نقص که به تایید مهندس مشاور رسیده است منهای مدت تاخیر تشکیل هیأت در محل، با توجه به ۲۰ روزی که کارفرما مهلت داشته تا پروژه را تحویل بگیرد.

کارفرما باید هزینه های حفظ و و نگهداری از کار را برای مدت تاخیر در تحویل موقت نسبت به مهلت ۲۰ روزه به پیمانکار پرداخت کند.

تحویل موقت و قطعی

 

تحویل قسمت هایی از کار پیش از تکمیل کل کار

اگر در اسناد و مدارک پیمان برای تکمیل و تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار زمان های مجزایی پیش بینی شده باشد یا به نظر کارفرما بهره برداری از قسمت های مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد، کارفرما با رعایت ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان قسمت های پیشگفته را تحویل موقت می گیرد.

سپس اقدام های پس از آن مانند آزاد کردن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین ، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است طبق اسناد و مدارک پیمان به صورت مستقل انجام می  دهد.

 

عدم تحویل کار از سوی پیمانکار

اگر موضوع عملیات پیمان تا حد ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان مطابق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان انجام شود ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند کارفرما طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی به پیمان خاتمه می دهد و تحویل پروژه ای در کار نخواهد بود.

در صورتی که عملیات موضوع پیمان آماده تحویل موقت شود ولی پیمانکار تقاضای آن را نکند مهندس مشاور آماده بودن کار برای تحویل موقت را به کارفرما اعلام می کند تا کارفرما برای تشکیل هیأت و تحویل موقت کار اقدام کند.

اگر پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما پیمانکار نماینده خود را معرفی نکند کارفرما به تامین دلیل به وسیله دادگاه محل، نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان اقدام می نماید. در این حالت پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

تحویل موقت و قطعی

 

اگر پیمانکار برای تحویل موقت تقاضا دهد و آماده بودن کار مورد تایید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات لازم برای راه اندازی و انجام آزمایش های موردنیاز مانند آب و برق که باید از سوی کارفرما تامین شود فراهم نباشد نحوه تحویل موقت و قطعی و آزاد کردن تضمین های پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیأتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می باشد که نظر این هیأت قطعی و لازم الاجراست.

 

وظایف پیمانکار پس از تحویل موقت

پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل های داده شده ازجانب کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد از محل های یاد شده خارج کند. 

به علاوه پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می شود ساختمان ها و تاسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل های داده شده از جانب کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند.

در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج نمودن آن ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این صورت پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی های خود را ندارد.

 

با توجه به اینکه مالکیت ساختمان های پیش ساخته  و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمان ها و تاسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل های داده شده از جانب کارفرما نصب یا احداث شده است متعلق به پیمانکار است. هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان ها و تاسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان ها و تاسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته می شود.

 

تحویل قطعی چیست ؟

زمانی که دوره تضمین پروژه تمام شود یعنی مدتی که در ماده ۵ موافقتنامه در نظر گرفته شده است، کارفرما با تقاضای پیمانکار و تایید مهندس مشاور، اعضای هیأت تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیأت را مانند تحویل موقت معین و به پیمانکار ابلاغ می کند. پس از بازدیده کارها :

هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نکرد موضوع پیمان تحویل قطعی شده و بی درنگ صورتمجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما به پیمانکار می دهد. سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می کند.

هرگاه عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کرد برای رفع آن ها طبق ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان که مسئولیت های دوره تضمین است رفتار می شود.

تحویل موقت و قطعیعدم تقاضا تحویل قطعی از سوی پیمانکار

اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده ۵ موافقتنامه، تقاضای تحویل قطعی کار را نکند مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.

 

اگر کارفرما در تحویل قطعی پروژه تاخیر کند

اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار اقدام به اعزام هیأت نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از آن انجام شود.

 

تفاوت تحویل موقت و قطعی

همانطور که تا اینجا متوجه شدید مراحل اعزام هیأت تحویل موقت و قطعی مشابه هم هست. اما نکات ریزی داشت که در هر مورد به آن ها اشاره کردیم. یکی از مهم ترین تفاوت های تحویل موقت و قطعی در آزادسازی تضمین ها است.  

با ابلاغ صورتمجلس تحویل موقت، ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار آزاد می شود.

با ابلاغ صورتمجلس تحویل قطعی، ۵ درصد باقی مانده از کسورات حسن انجام کار پیمانکار آزاد می شود.

برای اطلاع از آزادسازی تضامین به مقاله  “تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری” سر بزنید.

 

نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار موقت و قطعی

در زیر یک نمونه فرم صورتجلسه به صورت فایل word آورده شده است که می توانید دانلود کنید.

دانلود نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار

 

در آموزش پیش نیاز دفترفنی تمام تعاریف و نکات اجرایی موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و نکات مهمی که برای شروع کارکردن و یا رشد کردن در بخش دفترفنی به آن ها نیاز دارید به همراه نمونه های کاربردی بررسی شده است.

برای اطلاع بیشتر از آموزش پیش نیاز دفترفنی روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش پیش نیاز دفترفنی

مسیر پیشنهادی یادگیری دفترفنی

امور پیمان

دفتر فنی عمران و شرح تمام وظایف دفاتر مهندسی | پیمانکار | کارفرما | مشاور 

تمام نکات شرایط عمومی و خصوصی پیمان | موافقتنامه | نشریه ۴۳۱۱

تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری

صفر تا صد استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان

تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای پیمانکاری | تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی

تحویل موقت و قطعی پروژه همراه با نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار   شما الان اینجا هستید!

شرح کامل موارد و اقدامات خاتمه پیمان | تفسیر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان با تمامی جزئیات | تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان

بررسی تغییر مدت پیمان | یک نمونه لایحه تاخیرات | بخشنامه ۵۰۹۰

چگونگی تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات حرفه ای

هرآنچه که باید درباره محاسبه جریمه تاخیرات پیمانکار بدانیم

دانلود نمونه اکسل لایحه تاخیرات پروژه عمرانی + فرم های خام

صفر تا صد تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار + بخشنامه ۵۰۹۰

صفر تا صد ضریب عامل در آنالیز بها یا تجزیه بها

آموزش حرفه‌ای نخبگان دفترفنی

آموزش حرفه‌ای صفرتا صد امور پیمان

آموزش حرفه‌ای پیش نیاز دفترفنی

آموزش حرفه‌ای تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات

آموزش حرفه‌ای صفر تا صد پیروزی در مناقصات

مسیر یادگیری مهندسی عمران

برای مشاهده تمامی مسیرهای یادگیری مهندسی عمران به صفحه زیر سر بزنید.

مسیر یادگیری مهندسی عمران

دیدگاه کاربران
 • صادقی ۱۲ آذر ۱۳۹۹

  سلاو و عرض ادب
  ممنون از مطالب مفیدتان
  اگر کارفرما قبل از تحویل موقت ،قسمتی از پروژه (مثلا موتورخانه) را مورد بهره برداری قرار دهد و در این بهره برداری حادثه ای ایجاد گردد ، خسارت بر عهده کیست؟
  ایا کارفرما می تواند قبل از تحویل موقت اصلا قسمتی از پروژه رو مورد بهره برداری قرار دهد؟
  ممنون

  • آواتار
   پشتیبانی آکادمی عمران ۱۲ آذر ۱۳۹۹

   سلام، وقتتون بخیر
   بله کارفرما می تواند پیش از تحویل موقت کل پروژه قسمتی از کار را تحویل موقت بگیرد و بهره برداری کند که باید صورتجلسه آن تنظیم شود.
   دوره تضمین آن قسمت نیز از زمان ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت آن قسمت از کار شروع می شود.
   اگر صورتجلسه تحویل موقت آن قسمت را تنظیم کردید و حادثه رخ داده به دلیل نقص کار پیمانکار نبوده تمام هزینه های جبران آن به عهده کارفرماست.
   اما اگر صورتجلسه ای برای تحویل موقت آن قسمت ندارید کارفرما می تواند با مراجعه به مرجع حل اختلاف موافقتنامه طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان تعیین تکلیف کند. بسته به کارفرما و موضوعی که اتفاق افتاده ممکنه از صفر تا صد درصد هزینه ها به گردن پیمانکار بیفتد.
   موفق باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 15 =