هر آنچه که برای موفقیت و ارتقا در دفترفنی نیاز دارید آماده کرده ایم. حتما روی این بنر کلیک کن و جزئیات آموزش ها رو ببین!
0
02144158821

فسخ پیمان با تمامی جزئیات | تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان

فسخ پیمان

اگر پیمان به یکی از دلایل فسخ که در این مقاله به آن ها اشاره می کنیم مشمول فسخ پیمان شود، کارفرما نظر خود را با ذکر دلایل به پیمانکار ابلاغ می کند. اگر پیمانکار پاسخی ندهد و یا پاسخ قانع کننده ای ندهد کارفرما می تواند پیمان را فسخ کند. نکات بسیار زیادی در مورد اقدامات پس از فسخ پیمان از جمله تکلیف کارهای انجام شده، هزینه مصالح پای کار، تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار، ساختمان ها و تاسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار پیمانکار جای سوال دارد که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم.

 

فسخ پیمان چیست ؟

اگر به دلیل بروز یک یا چند مورد از شرایط فسخ پیمان که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آن ها پیمانکار را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند.

پیمانکار مکلف است که درمدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، دلایل مخالفت خود را با موارد اعلام شده از سوی کارفرما برای فسخ پیمان اعلام کرده و به اطلاع کارفرما برساند.

اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل ارائه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ کرده و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل می کند.

فسخ پیمان

 

شرایط فسخ پیمان

تفسیر ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان

پیش از بررسی نکات مهم و ریزه کاری های فسخ پیمان باید شرایط فسخ پیمان را مرور کنیم. به همین دلیل به تفسیر ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان که این موارد را ذکر می کند می پردازیم.

این شروط در دو دسته (الف) و (ب) عنوان شده است. در دسته (الف) کارفرما می تواند با برقراری یکی از شروط آن، پیمان را فسخ کند یا نکند. اما با برقراری یکی از شروط دسته (ب) کارفرما پیمان را فسخ می کند.

مطابق بند الف ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اگر تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تایید شده و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.

 

فسخ پیمان

 

 الف ) کارفرما می تواند در صورت تحقق هریک از موارد زیر پیمان را طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان فسخ کند.

 

۱) تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند ب ماده ۲۸  

طبق بند ب ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان (تحویل کارگاه) مهلت تحویل کارگاه از سوی پیمانکار ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان می باشد.

 

۲) تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

طبق بند ب ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان (مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه) این مهلت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان است.

 

۳) تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ج ماده ۴ موافقتنامه.

فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد.

 

۴) تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.

 

۵) تاخیر در اتمام هریک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰ 

ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان تغییر مدت پیمان را بررسی می کند. اگر مدت پیمان به دلایلی تغییر کرد (معولاً افزایش مدت پیمان داریم مگر در مواردی که بخشی از کار حذف شود) زمان فعالیت های برنامه زمانی تفصیلی نیز تغییر می کند.

 

۶) تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰

 

۷) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما

ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان حوادث قهری نظیر سیل و زلزله را بررسی می کند. طبق این ماده اگر کارفرما بازگشت کارها را به حالت پیش از  وقوع حادثه لازم و میسر بداند پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند.

 

۸) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش  از ۱۵ روز

 

۹) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند د ماده ۳۲ 

طبق بند د ماده ۳۲ (نظارت بر اجرای کار) درصورت تکرار عدم توجه پیمانکار به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده ۴۶ فسخ کند.

 

۱۰) انحلال شرکت پیمانکار

 

۱۱) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

 

۱۲) تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند و ماده ۱۷

طبق بند و ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان ( کارکنان ) درصورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است کارفرما می تواند پیمان را فسخ کند.

 

۱۳) هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آن ها یا واسطه های آن ها را در منافع خود سهیم کرده است.

فسخ پیمان

 

ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند.

پیمان به شخص ثالث

۲) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده دربند ب آن برای شمول ماده ۴۸

طبق بند ب ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان (ممنوعیت قانونی) پیمانکار به محض وقوع منع قانونی مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ (خاتمه پیمان) با پیمانکار عمل می کند. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ (اقدامات فسخ پیمان) رفتار می شود.

بنر دفتر فنی

 

 

اقدامات فسخ پیمان

تفسیر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان

 

کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه، تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد.

سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید.

هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود کارفرما به منظور تاًمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

پس از صورت برداری پیمانکار بی درنگ طبق ماده ۴۰ اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند.

 

کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است در اختیار می گیرد و بهای آن ها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود به حساب طلب پیمانکار منظور می کند.

اگر تاسیسات و ساختمان های پیشگفته در خارج ازمحل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد کارفرما بهای اجاره آن ها را که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.

 

کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آن ها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آن ها را که با توافق دو طرف تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید.

 

کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدت های تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد.

۱) در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آن ها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می آید.             

              مدت اولیه پیمان X ( مبلغ پیمان / مبلغ صورت وضعیت قطعی – ۱) + ۳ ماه = مدت اختیار کارفرما برای اجاره            

۲) در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه.

اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملک قطعی خود در می آورد.

 

کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.

 

پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آن ها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آن ها را به کارفرما منتقل نماید.

مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است (پرداخت شده) در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آن ها به عهده کارفرما خواهد بود.

 

هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای بندهای فوق حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید. نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است وحق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند.

 

پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محل های یاد شده خارج کند.

در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آن ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. دراین حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود دعوایی مطرح نماید.

 

از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود.

در غیر این صورت، هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش ازسه ماه به عهده کارفرماست.

 

در آموزش پیش نیاز دفترفنی تمام تعاریف و نکات اجرایی موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و نکات مهمی که برای شروع کارکردن و یا رشد کردن در بخش دفترفنی به آن ها نیاز دارید به همراه نمونه های کاربردی بررسی شده است.

برای اطلاع بیشتر از آموزش پیش نیاز دفترفنی روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش پیش نیاز دفترفنی

 

دیدگاه کاربران
 • مجید ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

  سلام در صورتیکه کارفرما به تعهدات مالی خود پایبند نباشد ومبلغ پیش پرداخت ومطالبات پیمانکار را در موعد مقرر پرداخت ننماید علی رغم مکاتبات مکرر پیمانکار هیچ گونه ترتیب اثری داده نشود تکلیف ادامه عملیات اجرایی به چه صورت میباشد؟

  • علی چمن لاله ۱ اسفند ۱۳۹۹

   سلام، وقت بخیر
   توضیح این موضوع مفصل است و بستگی به شرایط پروژه دارد.
   به طور کلی اگر قراردادتون سرجمع یا تجمیع شده راه و باند باشد می تواند خسارت ریالی دریافت کنید. در غیر این صورت فقط می توانید طبق بخشنامه ۵۰۹۰ برای این تاخیر تمدید مدت پیمان را طلب کنید. بدیهی است در صورت طولانی شدن این شرایط امکان خاتمه پیمان وجود دارد.
   موفق باشید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + شش =